Prijava


Zaboravili ste šifru?
Ako još nemate Korisnički račun, možete ga kreirati ovdje.
 
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
MATERIJALI ZA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE UDRUGE 28. 12. 2017. PDF Ispis E-mail
Rajska ptica   
Friday, 22 December 2017

 

Ur. broj: 77/12-17

Karlovac, 21. 12. 2017.

 

Na temelju čl. 31. Statuta RAJSKE PTICE – Udruge za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije te Odluke Glavnog odbora Udruge o sazivu Redovne sjednice Skupštine Udruge, donosi se ovaj

 

 

POSLOVNIK O RADU - PRIJEDLOG

 

Članak 1.

Ovim poslovnikom uređuje se način rada Redovne sjednice Skupštine RAJSKE PTICE – Udruge za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Skupština).

Redovna sjednica Skupštine RAJSKE PTICE – Udruge za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije saziva se na zasjedanje.

 

Članak 2.

U radu Skupštine sudjeluju svi redovni članovi Udruge te pozvani uzvanici i gosti, kao i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

 

Rad Skupštine je javan i odvija se u plenumu.

 

Članak 3.

Skupštinu otvara i Skupštinom predsjedava predsjednica Udruge i predlaže Radno predsjedništvo iz sastava članova Skupštine od 2 člana, koje joj pomaže u vođenju Skupštine.

 

Članak 4.

Rad Skupštine se održava prema dnevnom redu kojeg na početku na prijedlog sazivatelja – Glavnog odbora predlaže Radno predsjedništvo, a usvajaju sudionici javnim glasovanjem.

 

Članak 5.

Na početku rada Skupštine na prijedlog Radnog predsjedništva bira se:

a)      Zapisničar i 2 ovjerovitelja,

b)      Verifikacijska komisija (3 člana),

 

Članak 6.

Svi sudionici imaju jednako pravo sudjelovanja u raspravi i predlaganju stavova i zaključaka prema redoslijedu prijave Radnom predsjedništvu, ali samo članovi Skupštine s poslovnom sposobnošću imaju pravo glasovanja pri usvajanju izviješća i prijedloga te donošenju zaključaka i odluka Skupštine.

 

Članak 7.

Javno sudjelovanje u raspravi može trajati najviše do 5 minuta.

Radno predsjedništvo može na zahtjev govornika iznimno odobriti i duže trajanje, imajući u vidu važnost pojedine teme i ukupno raspoloživo vrijeme.

Ako se govornik udalji od predmeta rasprave, predsjedavajući će ga upozoriti, a ako se i nakon upozorenja ne pridržava predmeta rasprave, oduzet će mu riječ.

O istom predmetu može se raspravljati samo jedanput.

Iznimno, ako su ostali sudionici u raspravi dali povod, sudionik u raspravi može od predsjedavajućeg ponovno zatražiti riječ, ali samo pod uvjetom da iznese nove činjenice.

 

Članak 8.

Članovi Skupštine punovažno odlučuju u skladu sa Statutom. Broj prisutnih članova utvrđuje Verifikacijska komisija utvrđujući kvorum, o čemu izvješćuje prije donošenja odluka, čije izvješće smatra pravovaljanim za donošenje odluka.

 

Odluke Skupštine donose se u skladu sa Statutom, većinom glasova prisutnih članova Skupštine, po utvrđivanju kvoruma.

 

Sukladno Statutu kod donošenja izmjena i dopuna Statuta pravovaljanost se utvrđuje glasovanjem dvije trećine (2/3) prisutnih članova s pravom glasa.

 

Prije glasovanja predsjedavajući objavljuje prijedlog o kojem se glasuje. Ako je u toku rasprave bilo više prijedloga, glasuje se o svakom prijedlogu i to onim redom kojim su prijedlozi izneseni u raspravi.

 

Članak 9.

U skladu sa Statutom, odluke se donose u pravilu javnim glasovanjem, dizanjem ruke, a iznimno Skupština može odlučiti da se o pojedinom pitanju odluka donese tajnim glasovanjem.

Prilikom javnog glasovanja predsjedavajući objašnjava za što se glasuje i postavlja pitanja tko je «za», tko «protiv» , a tko je «suzdržan».

U slučaju tajnog glasovanja isti se provodi glasačkim listićima, koji su jednake veličine, iste boje i oblika, a svaki je ovjeren pečatom Udruge.

 

Članak 10.

Za održavanje reda na Skupštini Udruge zadužuje se Radno predsjedništvo.

Svaka prisutna osoba na Skupštini Udruge koja ometa njezin rad bit će udaljena iz dvorane u kojoj se održava Skupština.

 

Članak 11.

Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik, zapisničar i 2 ovjerovitelja, a koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Sjednica Skupštine može se tonski snimati.

Ukoliko se naknadno skupštinski materijali objavljuju, sudionik čije se izlaganje citira ili prepričava, može prije objavljivanja zatražiti i izvršiti autorizaciju teksta, ili ispraviti dostavljeni mu tekst, ali tako da sadržajno ne mijenja ono što je rekao.

 

Članak 12.

Ovaj Poslovnik usvajaju sudionici Skupštine na početku rada javnim glasovanjem. Prije toga mogu se dati prijedlozi za izmjenu pojedinih predloženih točaka, o čemu se prisutni izjašnjavaju također javnim glasovanjem.

 

Članak 13.

Poslovnik stupa na snagu odmah po usvajanju, a prestaje važiti po završetku rada Redovne Skupštine RAJSKE PTICE – Udruge za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije.

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE U 2017. GODINI

 

UVOD:

U cilju transparentnosti rada i poslovanja RAJSKA PTICA – Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije sastavlja narativno i financijsko izvješće o svom radu. Izvješće je namijenjeno članovima Udruge, sponzorima i donatorima, budućim korisnicima te široj javnosti.

 

O UDRUZI:

RAJSKA PTICA - Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Udruga) je neprofitan i nevladin oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja osoba s intelektualnim teškoćama, članova njihovih obitelji, skrbnika i ostalih građana udruženih radi organiziranog promicanja rehabilitacije, socijalizacije, edukacije, inkluzije, osmišljavanja i unapređivanja raznovrsnih oblika rada, zaštite zakonskih i ljudskih prava i drugih oblika skrbi za unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i članova njihovih obitelji. 

 

MISIJA:

Razvijanje društvene svijesti o pravima, potrebama i potencijalima osoba s intelektualnim teškoćama te zagovaranje modela za njihovo ravnopravno i aktivno sudjelovanje u sveukupnom razvoju zajednice.

 

VIZIJA:

Sustav jednakih mogućnosti za sve gdje svaki pojedinac razumije, prihvaća i poštuje različitosti, ali i jednakosti osoba s intelektualnim teškoćama.

 

VRIJEDNOSTI DJELOVANJA:

*        poštivanje ljudskih prava

*        tolerancija i uvažavanje različitosti

*        sloboda izbora

*        nenasilje

*        humanost

*        javnost djelovanja

*        otvorenost za suradnju

*        partnerstvo

*        zajedništvo, otvorena komunikacija i timski rad

*        profesionalnost i etičnost u radu

*        odgovornost prema radu, ugledu, imovini i ljudima

*        transparentnost i ekonomičnost

 

UDRUGA RAJSKA PTICA U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2017. – 21. 12. 2017.

 

Predsjednica Udruge: Ana Kocanjer

 

Glavni odbor:  Ana Kocanjer

                     Andrija Doko

                     Ranka Grčić

                     Andrija Josipović

                     Marica Palajsa

 

Nadzorni odbor: Ružica Cindrić

                        Irena Utvić

                        Zlatko Vuljanić

 

Stegovna komisija: Katica Rebić

                             Slava Šimić

                             Ranka Tomaš

 

 

Zaposlenici Udruge u 2017. godini:

 

Nikolina Bakale Opat, voditelj Kluba Rajska ptica (rodiljni dopust)

Marija Blašković, voditelj Udruge (rodiljni dopust)

Ivana Jazvac, voditelj Udruge od 20. 11. 2017., zamjena za Mariju Blašković

Martina Perković, programski voditelj

Martina Klešić, programski asistent

Ana Šabanagić, administrator tajnik

Nada Dević, kuharica/gerontodomaćica

 

 

STRATEŠKE SMJERNICE UDRUGE (2017. – 2020.):

 

I. Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama koje žive u roditeljskom

domu i nisu obuhvaćene nekim od oblika zbrinjavanja u ustanovama socijalne skrbi. 

II. Zagovaranje prava osoba s intelektualnim teškoćama i senzibiliziranje lokalne zajednice o mogućnostima i sposobnostima osoba s intelektualnim teškoćama.

III. Prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama.

 

 

KORISNICI UDRUGE:

 

Prema evidenciji koju Udruga vodi sukladno Zakonu o udrugama, na dan 20. 12. 2017. godine Udruga ima 58 nominalnih članova – osobe s intelektualnim teškoćama i 64 redovnih članova – roditelja/skrbnika/udomitelja, članova obitelji osoba s intelektualnim teškoćama odnosno ukupno 122 člana.

 

Od 58 nominalnih članova Udruge, 21 osoba je ženskog (36,20%), a 37 osoba je muškog spola (63,80 %).

 

Od 64 redovnih člana, 47 osoba je ženskog (73,44 %), a 17 osoba je muškog spola (26,56%).

 

Prema podacima iz dokumentacije od 58 nominalnih članova, 40 članova je s područja grada Karlovca, 5 s područja grada Duga Rese, 1 s područja općine Barilović, 3 s područja općine Vojnić, 2 s područja općine Generalski stol, 2 s područja općine Lasinja, 2 s područja općine Netretić, 2 s područja općine Draganić te 1 s područja općine Krnjak.

 

Od 58 nominalnih članova, 53 članova živi u obiteljskom/roditeljskom domu, 1 osoba živi u udomiteljskoj obitelji, 2 osobe koriste uslugu smještaja u instituciji, a 2 uslugu organiziranog stanovanja uz podršku.

 

U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU UDRUGA JE PROVELA I PROVODI SLIJEDEĆE PROGRAME/PROJEKTE/PODRŠKE:

Uz podršku je lakše – drugi dio  III. godine provedbe trogodišnjeg programa (01. 01. 2017. – 31. 05. 2017) odobrenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Opći cilj programa je:

 

Doprinijeti prevenciji institucionalizacije i povećanju socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama kroz razvoj i širenje mreže potrebnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama na području Karlovačke županije.

 

Specifični ciljevi:

 

*  Unapređenje neovisnog življenja osoba s intelektualnim teškoćama u vlastitom domu kroz pružanje usluga mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama u svakodnevnim životnim situacijama.

 

*  Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji kroz pružanje rehabilitacijskih usluga: stručnog tretmana logopeda i fizioterapeuta.

 

*    Jačanje kapaciteta udruge za pružanje socijalnih usluga.

 

Korak po korak do samostalnijeg života u zajednici – prvi dio  I. godine provedbe trogodišnjeg programa (01. 06. 2017. – 31. 05. 2020.) odobrenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Opći cilj programa je:

Doprinijeti prevenciji institucionalizacije i povećanju socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama kroz razvoj i širenje mreže potrebnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama na području Karlovačke županije.

 

Specifični ciljevi:

Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama provođenjem organiziranih aktivnosti koje doprinose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice u Klubu Rajska ptica.

 

Unapređenje neovisnog življenja osoba s intelektualnim teškoćama u vlastitom domu kroz pružanje usluga mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama u svakodnevnim životnim situacijama.

 

Razvoj sustava stručne podrške obiteljima osoba s intelektualnim teškoćama.

 

 

Karlovačka županija i Grad Karlovac – jednogodišnji projekt (2017.) – sufinanciranje radionica Kluba Rajska ptica

 

Opći cilj:

 

Doprinijeti poboljšanju kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama, prevenciji institucionalizacije te uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u svakodnevni život društvene zajednice kao ravnopravnih članova.

Specifični ciljevi:

 

* Povećati spoznajno-društvene, interesno-kreativne i emocionalno-socijalne kompetencije osoba s intelektualnim teškoćama.

 

* Osigurati dostupnost radno-produktivnih, kreativnih, edukativnih i rekreativnih aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama.

 

*   Osigurati kvalitetno i svrsishodno provođenje slobodnog vremena osoba s intelektualnim teškoćama.

 

*   Omogućiti uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u aktivnosti društvene zajednice.

 

*    Promovirati rad Udruge u lokalnoj i regionalnoj zajednici.

 

 

Institucionalna podrška – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – druga godina provedbe (2017.)

 

Osnovni cilj podrške je osiguravanje razvoja i stabilizacije Udruge u razdoblju od 2016. – 2018. godine.

 

U okviru podrške sufinanciraju se plaće dva zaposlenika Udruge – voditelja Udruge i administratora/tajnika te troškovi: struje, grijanja, komunalija (voda i odvodnja, komunalna naknada, naknada za vode, čistoća), pričuva, usluge komunikacije, poštanski troškovi, RTV pristojba, bankovni troškovi, troškovi uredskog materijala, knjigovodstvenog servisa, osiguranja prostora i imovine, održavanja računalnih programa za knjigovodstvo neprofitnih organizacija te revizije poslovanja Udruge.

 

 

Institucionalna podrška – Karlovačka Županija i Grad Karlovac – druga godina provedbe (2017.)

 

Opći cilj:

 

Povećati učinkovitost i sposobnost Udruge za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji u razdoblju od 2016. – 2018. godine.

 

Odobrenim sredstvima sufinancira se plaća administratora/tajnika.

 

TIJEKOM IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA:

 

- kontinuirano su se održavale radno – produktivne, kreativne, edukativne i rekreativne radionice za osobe s intelektualnim teškoćama (keramička, likovna, cvjećarska, krojačka, didaktička, dramska, glazbena, sportska, informatička, radionica samostalnog stanovanja) te pružale usluge mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima; usluge fizikalne terapije i usluge logopeda;

- dana 16. veljače 2017. godine održana je dramsko - glazbena priredba članova Udruge povodom Dana zaljubljenih i ples pod maskama;

- dana 30. i 31. ožujka te 06., 07., 12., 13. i 14. travnja 2017. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja unikatnih radova članova Udruge s tematikom Uskrsa;

- tijekom travnja 2017. godine Udruga je sudjelovala na Izložbi pisanica i cvijeća u organizaciji Franjevačkog samostana i Humanitarne radionice „Ozračje ljubavi“. Izlog Trgovačko-ugostiteljske škole krasile su rukotvorine članova Udruge izrađene na kreativnom radionicama;

- dana 16. svibnja 2017. godine, 52 osobe - članovi Udruge, njihovi roditelji, voditelji i djelatnici Centra za odgoj djece i mladih Karlovac prisustvovali su obilježavanju 60-te obljetnice rada Hrvatskog saveza udruga za osobe s intelektualnim teškoćama. Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama obilježio je svoju obljetnicu rada i Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama scečanim koncertom u Velikoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog;

- dana 18. svibnja 2017. godine članovi Udruge i njihovi roditelji posjetili su Aquatiku - Slatkovodni akvarij u Karlovcu;

- dana 27. svibnja 2017. godine Udruga je sudjelovala na VIII. Susretima klubova osoba s intelektualnim teškoćama u Pločama. Susret je organizirao Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U okviru događanja održana su sportska natjecanja prilagođena osobama s intelektualnim teškoćama, a sudjelovale su osobe s intelektualnim teškoćama iz 15 udruga članica Saveza. Udrugu su predstavljali: Marijana Orečić, Željka Tomaš, Denis Belavić, Dragan Katić, Daniel Kocanjer, Marko Padežanin i Krunoslav Palajsa;

- u razdoblju od 01. lipnja 2017. godine do 13. srpnja 2017. godine Udruga je sudjelovala na Ljetnoj izložbi umjetničkih slika, suvenira, rukotvorina i etno predmeta u izlozima Radićeve ulice u organizaciji Franjevačkog samostana i Humanitarne radionice „Ozračje ljubavi“;

- dana 08. lipnja 2017. godine Udrugu su posjetili članovi Udruge osoba s intelektualnim teškoćama „Ivančica“ iz Zaprešića;

- dana 12. lipnja 2017. godine, u prostoru Udruge održana je dramsko-glazbena priredba članova Udruge;

- u razdoblju od 24. 06. – 30. 06. 2017. godine organizirano je ljetovanje za 31 osobu u Privlaci  kod Zadra;

- u vremenu od 01. 08. – 04. 08. 2017. godine članovi Udruge Daniel Kocanjer i Ozren Cikuša s voditeljicom Martinom Perković sudjelovali su na edukativnoj radionici „Govorimo znakovno“ u Gradskoj knjižnici u organizaciji Udruge gluhih i nagluhih Karlovačke županije;

- dana 02. rujna 2017. godine članovi Udruge Daniel Kocanjer i Krunoslav Palajsa u pratnji Marice Palajsa sudjelovali su na prvoj međunarodnoj inkluzivnoj utrci Run of Heart u Jaškovu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj;

- dana 30. rujna 2017. godine Udruga je sudjelovala na Sajmu udruga u organizaciji Grada Karlovca i udruge Carpe Diem;

- dana 25. listopada 2017. godine održana je dramsko-glazbena priredba članova Udruge povodom obilježavanja Dana kruha;

- u razdoblju od 20. – 22. studenog 2017. godine te 04. i 05. prosinca 2017. godine zaposlenice Udruge Martina Perković i Ana Šabanagić sudjelovale su na edukacijskom modulu: Upravljanje projektnim ciklusom i izrada logičkog okvira te Pisanje prijedloga projekta za Europski socijalni fond u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke;

- dana 23., 24. i 30. studenog 2017. te 01. prosinca 2017. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja rukotvorina članova Udruge prigodom božićnih blagdana;

- u razdoblju od 24. studenog 2017. godine do 20. prosinca 2017. godine ovlašteni neovisni revizor iz tvrtke Hidris d.o.o. izvršio je revizorski uvid u financijske izvještaje Udruge za 2016. godinu;

- dana 04. prosinca 2017. godine članovi Udruge Daniel Kocanjer i Marko Padežanin u pratnji Marice Palajsa i Martine Perković sudjelovali su na X. Konferenciji pružatelja usluga osobama s invaliditetom „Retrospektiva jednog desteljeća rada sa i za osobe s invaliditetom“ u kongresnoj dvorani restorana Kristal u organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije;

- dana 08. prosinca 2017. godine članovi Udruge sudjelovali su na VI. Državnom stolnoteniskom natjecanju osoba s intelektualnim teškoćama „Hendi Ping“ u Zagrebu. Udrugu su predstavljali: Martina Brletić, Marijana Orečić, Željka Tomaš, Dragan Katić, Branko Meštrović, Daniel Kocanjer, Kristijan Kramarić i Marko Padežanin. Naši su predstavnici u b kategoriji osvojili dvije medalje: srebrnu – Branko Meštrović i brončanu – Daniel Kocanjer. Nakon natjecanja, 26 osoba - članovi Udruge i njihovi roditelji posjetili su Advent u Zagrebu;

- u razdoblju od 15. – 17. prosinca 2017. godine, 4 predstavnika Udruge boravila su u Kampu u Tuheljskim toplicama pod nazivom „II – Kvalitetna edukacija udruga - put u nove izazove“ u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama. Na edukaciji za voditelje udruga i tajnike sudjelovala je Martina Perković, na edukaciji za zaposlenike u Klubovima Martina Klešić, osobe s intelektualnim teškoćama Krunoslav Palajsa te roditelje Marica Palajsa. U sklpu Kampa održana je i Redovna sjednica Skupštine Saveza na kojoj je uz punomoć predsjednice Udruge Ane Kocanjer sudjelovala Marica Palajsa;

- dana 20. prosinca 2017. godine održana je dramsko-glazbena priredba povodom božićnih i novogodišnjih blagdana te podjela poklon paketa nominalnim članovima Udruge;

- dana 22. prosinca 2017. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja rukotvorina članova Udruge prigodom božićnih blagdana;

- tijekom prosinca 2017. godine prigodom božićnih blagdana Franjevački samostan i Humanitarna radionica „Ozračje ljubavi“ organizirali su prigodnu izložbu božićnih jaslica na kojoj su sa svojim rukotvorinama sudjelovali i članovi Udruge.


 U Karlovcu, 22. prosinca 2017. godine                                                                 

                                                                                 Predsjednica Udruge

                                                                     Ana Kocanjer                                                                                     

 

 

 

  OPERATIVNI PLAN RADA UDRUGE RAJSKA PTICA

ZA 2018. GODINU - PRIJEDLOG

 

 

AKTIVNOST:

 

1. OSNOVNA DJELATNOST

 

Odgovorne osobe za provedbu:

predsjednica Udruge, voditelj Udruge, programski voditelj, programski asistent, administrator/tajnik Udruge

 

Vrijeme provedbe:

siječanj – prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

-  financijska sredstva za podmirenje troškova plaća za 4 zaposlenika Udruge;

-   financijska sredstva za podmirenje troškova: struje, grijanja, komunlija, pričuve, usluga, komunikacije, poštanskih tr., troškova  RTV pristojbe, bankovnih tr., usluga knjig. servisa, održavanja računalnih programa za knjigovodstvo neprofitnih organizacija, uredskog materijala, osiguranja prostora i imovine, revizije poslovanja Udruge te edukacije zaposlenika i roditelja/skrbnika.

 

 

I. Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama koji žive u roditeljskom domu  i nisu obuhvaćene nekim od oblika zbrinjavanja u ustanovama socijalne skrbi i njihovih obitelji:

 

1. Keramička radionca za osobe s intelektualnim teškoćama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

izvoditelj radionice

 

Vrijeme provedbe:

siječanj – prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- financijska sredstva za materijal i pribor

 

 

2. Likovna radionca za osobe s intelektualnim teškoćama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

izvoditelj radionice

 

Vrijeme provedbe:

siječanj – prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- financijska sredstva za materijal i pribor

 

 

3. Cvjećarska radionca za osobe s intelektualnim teškoćama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

izvoditelj radionice

 

Vrijeme provedbe:

siječanj – lipanj 2018. godine

rujan – prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- financijska sredstva za materijal i pribor

- financijska sredstva za naknadu izvoditelju radionice

 

 

4. Krojačka radionca za osobe s intelektualnim teškoćama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

izvoditelj radionice

 

Vrijeme provedbe:

siječanj – prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- financijska sredstva za materijal i pribor

 

 

5. Informatička radionca za osobe s intelektualnim teškoćama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

izvoditelj radionice

 

Vrijeme provedbe:

siječanj – prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- tri računala

 

 

6. Dramska radionca za osobe s intelektualnim teškoćama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

izvoditelj radionice

 

Vrijeme provedbe:

siječanj – lipanj 2018. godine

rujan – prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- kostimi za „glumce

- literatura

 

 

7. Didaktička radionca za osobe s intelektualnim teškoćama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

izvoditelj radionice

 

Vrijeme provedbe:

siječanj – prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- didaktika

- financijska sredstva za didaktiku

 

 

8. Glazbena radionca za osobe s intelektualnim teškoćama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

izvoditelj radionice

 

Vrijeme provedbe:

siječanj – lipanj 2018. godine

rujan – prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- financijska sredstva za naknadu izvoditelju radionice

 

 

9. Radionica samostalnog stanovanja za osobe s intelektualnim teškoćama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

izvoditelj radionice

 

Vrijeme provedbe:

siječanj – prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- financijska sredstva za namirnice i kućanske potrepštine

- materijal za čišćenje i osobnu higijenu

 

 

10. Športska radionica za osobe s intelektualnim teškoćama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

izvoditelj radionice

 

Vrijeme provedbe:

siječanj – prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- športski rekviziti

 

 

11. Pružanje usluge mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

voditelj programa

programski asistent

gerontodomaćica

 

Vrijeme provedbe:

siječanj – prosinac 2018. godine


Potrebni resursi:

- financijska sredstva za podmirenje troškova plaće gerontodomaćice

- financijska sredstva za najam automobila i gorivo

 

 

12. Stručna predavanja za roditelje/skrbnike i udomitelje osoba s intelektualnim teškoćama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

zaposlenici partnerskih organizacija

 

Vrijeme provedbe:

ožujak, svibanj, studeni 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- slobodno vrijeme

- tehnička oprema

 

 

13. Jednodnevni izlet

 

Odgovorne osobe za provedbu:

predsjednica Udruge

tajnica Udruge

 

Vrijeme provedbe:

kolovoz 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- financijska sredstva za prijevoz

- financijska sredstva za troškove ručka

 

 

II. Zagovaranje prava osoba s intelektualnim teškoćama i senzibiliziranje lokalne zajednice o mogućnostima i sposobnostima osoba s intelektualnim teškoćama:

 

1. Pružanje informacija u ostvarivanju Ustavom, zakonima i međunarodnim dokumentima prava osoba s intelektualnim teškoćama članovima Udruge

 

Odgovorne osobe za provedbu:

predsjednica Udruge

voditelj Udruge

tajnica Udruge

 

Vrijeme provedbe:

siječanj – prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- računalna oprema

- Internet

 

 

 2. Distribuiranje promotivnih materijala Udruge

 

Odgovorne osobe za provedbu:

predsjednica Udruge

zaposlenici Udruge

članovi Udruge

 

Vrijeme provedbe:

siječanj – prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- financijska sredstva za grafičku pripremu i tisak letka, kalendara

 

 

3. Ažuriranje web i facebook stranice

 

Odgovorne osobe za provedbu:

voditelj Udruge

tajnica Udruge

 

Vrijeme provedbe:

siječanj – prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi: 

- računalna oprema

- Internet

 

 

4. Izlaganje uradaka članova Udruge na maifestacijama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

voditelj Udruge

voditelj Kluba

 

Vrijeme provedbe:

travanj, svibanj, rujan, prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- rukotvorine s radionica

 

 

5. Sudjelovanje u radijskim i televizijskim emisijama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

predsjednica Udruge

voditelj Udruge

 

Vrijeme provedbe:

prema potrebi tijekom 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- slobodno vrijeme

- kontakt s medijima

 

 

6. Organizacija i realizacija Susreta klubova osoba s intelektualnim teškoćama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

predsjednica Udruge

zaposlenici Udruge

 

Vrijeme provedbe:

siječanj - svibanj 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- slobodno vrijeme

- financijska sredstva za troškove ručka i osvježenja, tiska zahvalnica, rekvizita...

 

 

7. Obilježavanje: Valentinova, završetka školske godine, Dana kruha, Božića i nove godine prigodnim priredbama članova Udruge

 

Odgovorne osobe za provedbu:

članovi Udruge

voditelj Kluba

 

Vrijeme provedbe:

veljača, lipanj, listopad, prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- rekviziti

- kostimi

 

 

8. ObilježavanjeMeđunarodnog dana osoba s invaliditetom

 

Odgovorne osobe za provedbu:

voditelj Udruge

voditelj Kluba

 

Vrijeme provedbe:

prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- prostor na tržnici

- uradci s radionica

 

 

9. Prodaja uradaka članova

 

Odgovorne osobe za provedbu:

voditelj Udruge

voditelj Kluba

 

Vrijeme provedbe:

siječanj - prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- prostor na tržnici

- prostor Grada

 

 

III. Prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama

 

1. Pružanje usluge poludnevnog boravka za 8 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama

 

Odgovorne osobe za provedbu:

voditelj Udruge

voditelj Kluba

kuharica/spremačica

administrator/tajnik

 

Vrijeme provedbe:

siječanj - prosinac 2018. godine


Potrebni resursi:

- financijska sredstva za namirnice i kućanske potrepštine

- materijal za čišćenje i osobnu higijenu

- obvezni preventivni zdravstveni pregledi radnika

- troškovi stručnog usavršavanja

 

 

IV. Ostalo

 

1. Usklađivanje sa standardima kvalitete MDOMSP-a

 

Odgovorne osobe za provedbu:

Tim za uvođenje standarda kvalitete

 

Vrijeme provedbe:

siječanj - prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- vrijeme

- računalo

- Internet

 

 

2. Suradnja s dionicima

 

Odgovorne osobe za provedbu:

predsjednica Udruge

poditelj Udruge

 

Vrijeme provedbe:

siječanj - prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- telefonski kontakti

- sastanci

- konzultacije

 

 

3. Sudjelovanje na stručnim edukacijama, radionicama i sl. u organizaciji tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave i dionika

 

Odgovorne osobe za provedbu:

predsjednica Udruge

zaposlenici Udruge

 

Vrijeme provedbe:

po potrebi tijekom 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- financijska sredstva za troškove putovanja

 

 

4. Sjednice Glavnog odbora Udruge

 

Odgovorne osobe za provedbu:

predsjednica Udruge

članovi Glavnog odbora

 

Vrijeme provedbe:

po trebi tijekom 2018. godine, a najmanje dva puta godišnje

 

Potrebni resursi:

- slobodno vrijeme

 

 

5. Skupština Udruge

 

Odgovorne osobe za provedbu:

predsjednica Udruge

članovi Glavnog odbora

 

Vrijeme provedbe:

prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- slobodno vrijeme

 

 

6. Redoviti sastanci stručnog tima Udruge

 

Odgovorne osobe za provedbu:

predsjednica Udruge

zaposlenici Udruge

 

Vrijeme provedbe:

siječanj - prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- slobodno vrijeme predsjednice Udruge

 

 

7. Praćenje i prijavljivanje na na natječaje EU fondova, ministarstava, zaklada, jedinica lokalne i regionalne samuprave, poslovnih subjekata

 

Odgovorne osobe za provedbu:

predsjednica Udruge

zaposlenici Udruge

 

Vrijeme provedbe:

siječanj - prosinac 2018. godine

 

Potrebni resursi:

- Internet

- računalna oprema

- uredska oprema

 

Karlovac, 21. 12. 2017.

                                                               Predsjednica Udruge

                                                                    Ana Kocanjer

 

                    

 

 

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE RAJSKA PTICA

ZA 2018. GODINU – PRIJEDLOG

 

 

PRIHODI:

 

31 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA: 200.500,00 kn

 

311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga: 200.500,00 kn

3111 Prihodi od prodaje roba: 9.000,00 kn

3112 Prihodi od pružanja usluga – nadležno Ministarstvo: 191.500,00 kn

 

 

32 PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA: 2.400,00 kn

 

321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa: 2.400,00 kn

 

 

33 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA: 299.917,33 kn

 

331 Prihodi po posebnim propisima: 299.917,33 kn

3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna – program MDOMSP: 128.333,33 kn

3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: 121.584,00 kn

3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora – Grad Karlovac, Karlovačka Županija: 50.000,00 kn

 

 

34 PRIHODI OD IMOVINE: 250,00 kn

 

341 Prihodi od financijske imovine: 250,00

3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju: 250,00 kn

 

 

35 PRIHODI OD DONACIJA: 12.000,00 kn

 

353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba: 10.000,00 kn

 

354 Prihodi od građana i kućanstava: 2.000,00 kn

 

 

36 OSTALI PRIHODI: 18.000,00 kn

 

361 Prihodi od nakanda štete i refundacija (učešće roditelja): 18.000,00 kn

 

 

UKUPNI PRIHODI: 533.067,33 kn

KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA: 200.000,00 kn

UKUPNO ZA POKRIĆE : 733.067,33 kn

 

 

 

RASHODI:

 

41 RASHODI ZA RADNIKE: 396.216,12 kn

 

411 Plaće: 338.068,44 kn

 

413 Doprinosi na plaće: 58.147,68 kn

 

 

42 MATERIJALNI RASHODI : 201.589,80 kn

 

421 Naknade troškova radnicima: 500,00 kn

4211 Službena putovanja: 500,00 kn

 

424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa: 13.154,80 kn

4241 Naknade za obavljanje aktivnosti (izvoditelji radionica): 13.154,80 kn

 

425 Rashodi za usluge: 81.835,00 kn

4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza: 25.000,00 kn

4252 Usluge tekućeg održavanja: 10.000,00 kn

4253 Usluge promidžbe i informiranja (plus edukacije) 12.000,00 kn

4254 Komunalne usluge (voda, čistoća, pričuva, nakn. za vode, kom. naknada): 14.000,00 kn

4256 Zdravstvene i veterinarske usluge: 500,00 kn

4257 Intelektualne i osobne usluge (revizijski uvid): 8.875,00 kn

4258 Računalne usluge (Prim, knjigovodstvo): 12.500,00 kn

4259 Ostale usluge (rtv pristojba): 960,00 kn

 

426 Rashodi za materijal i energiju: 79.000,00 kn

4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi: 4.000,00 kn

4262 Materija i sirovine: 50.000,00 kn

4263 Energija (grijanje, struja, plin): 25.000,00 kn

 

429 Ostali nespomenuti rashodi: 27.100,00 kn

4291 Premije osiguranja: 1.700,00 kn

4293 Članarine: 400,00 kn

4295Ostali nespomenuti materijalni rashodi (susreti Klubova OSIT): 25.000,00 kn

 

 

44 FINANCIJSKI RASHODI : 2.400,00 kn

 

443 Ostali financijski rashodi: 2.400,00 kn

4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa: 2.400,00 kn

 

 

UKUPNO RASHODI: 600.205,92 kn

 

 

 

 OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA UDRUGE ZA 2018. GODINU

 

 

PRIHODI:


OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA 31 – PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA

 

U 2018. godini planiran je prihod od prodaja roba i pružanja usluga u ukupnom iznosu od 200.500,00kn.

 

Navedeni prihod ostvarit će se:

*   prodajom rukotvorina korisnika Udruge;

 

U 2018. godini planiran je prihod od prodaje uradaka u iznosu od 9.000,00 kn, procijenjeni prihod izračunat je na osnovi ostvarenog prihoda u 2017. godini.

 

*  pružanjem usluge poludnevnog boravka za 8 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama temeljem ugovornog odnosa s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku;

 

U 2018. godini planiran je prihod od pružanja usluge poludnevnog boravka u
iznosu od 191.500,00 kn. Planirani prihod izračunat je na temelju Ugovora za
pružanje usluge poludnevnog boravaka između Ministarstva i Udruge po 
kojemu cijena jedne usluge u trajanju od 4 - 6 sati po korisniku iznosi 95,00
kn.

 

   

OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA 32 – PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA

 

Sukladno Statutu, visina članarine, način i rok uplate uređuju se odlukom Glavnog odbora. Odluka za 2018. godinu istovjetna je Odluci za 2017. godinu. Prema istoj godišnja članarina za nominalnog člana Udruge iznosi 120,00 kn godišnje.

U 2018. godini planiran je prihod od članarina u iznosu od 2.400,00 kn.

 


OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA 33 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

 

U 2018. godini planiran je prihod po posebnim propisima u ukupnom iznosu od 299.917,33 kn, a izračunat je na osnovi ostvarenog prihoda u 2017. godini.

 

 

Navedeni prihod planiran je:

*    iz proračuna Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u za provedbu trogodišnjeg programa u ukupnom iznosu od 128.333,33 kn;

 

*     iz proračuna Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za financiranje druge godine institucionalne podrške u iznosu od 121.584,00 kn;

 

*   iz proračuna Karlovačke Županije za sufinanciranje plaće tajnika i provedbu jednogodišnjeg projekta u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn;

 

*  iz proračuna Grada Karlovca za sufinanciranje plaće tajnika i provedbu jednogodišnjeg projekta u ukupnom iznosu od 15.000,00 kn.

 

 

OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA 34 – PRIHODI OD IMOVINE

 

U 2018. godini planiran je prihod po posebnim propisima odnosno prihod od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 250,00 kn, a izračunat je na osnovi ostvarenog prihoda u 2017. godini.

 

 

OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA 35 – PRIHODI OD DONACIJA

 

U 2018. godini planiran je prihod od donacija u ukupnom iznosu od 12.000,00 kn.

 

Navedeni prihod planiran je:

 

*    od donacija trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn;

 

*    od donacija građana i kućanstava u ukupnom iznosu od 2.000,00kn.

 


OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA 36 – OSTALI PRIHODI

 

U 2018. godini planiran je prihod od roditelja u iznosu od 18.000,00 kn. Planirani prihod izračunat je na temelju Odluke Glavnog odbora o visini učešća u troškovima Udruge za korisnike koji nisu u kvoti Ministarstva u iznosu od 10,00 kn dnevno.

 

 

 RASHODI:

 

 

OBRAZLOŽENJE SKUPINE RASHODI 41 – RASHODI ZA RADNIKE


U 2018. godini planirani su viši rashodi za radnike u odnosu na  2017. godinu budući da je od kolovoza 2017. godine povišena bruto 2 plaća jednog zaposlenika s visokom stručnom spremom koji je do tada imao plaću na razini više stručne spreme. Trenutno Udruga ima 7 zaposlenika s time da dvije zaposlenice koriste rodiljni dopust.

 

U 2018. godini za plaće 5 radnika ukupno su predviđeni rashodi u iznosu od 396.216,12 kn.

 

 

OBRAZLOŽENJE SKUPINE RASHODI 42 – MATERIJALNI RASHODI

 

U 2018. godini ukupno su predviđeni materijalni rashodi u iznosu od 194.714,80 kn, a izračunati su na osnovi ostvarenih rashoda u 2017. godini.

 

Planirani materijalni rashodi odnose se na:

  

 

*        naknade troškovima radnicima;

U 2018. godini za službena putovanja zaposlenika na edukacije izvan grada
Karlovca predviđeni su rashodi u iznosu od 500,00 kn.

 

*        naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa;

U 2018. godini za naknade 2 osobe izvan radnog odnosa (izvoditelja
cvjećarske i glazbene radionice za osobe s intelektualnim teškoćama) ukupno
su predviđeni rashodi u iznosu od 13.154,80kn. Cijena jednog sata rada za
izvoditelja cvjećarske i glazbene radionice 50,00 kn neto.

 

*        rashode za usluge;

U 2018. godini predviđeni su rashodi za usluge u ukupnom iznosu od
81.835,00 kn.

 

Planirani rashodi za usluge odnose se na:

 

*        usluge telefona, pošte i prijevoza;

 

U 2018. godini predviđeni su troškovi telefona u iznosu od 3.600,00 kn; pošte u iznosu od 600,00 kn; najma automobila i troškova goriva za potrebe pružanja usluge mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama u svakodnevnim životnim situacijama u ukupnom iznosu od 12.000,00 kn; troškova autobusne karte za 2 korisnika usluge poludnevnog boravka iz kvote Ministarstva 3.300,00 kn te troškova prijevoza na team building u iznosu od 5.500,00 kn.

           

*        usluge tekućeg održavanja;

 

U 2018. godini za usluge tekućeg održavanja predviđeni su rashodi u iznosu od 10.000,00 kn. Navedeni rashodi obuhvaćaju troškove servisa vatrogasnih aparata; pročiščivaća za vodu; popravke – sanitarnog čvora, stolarije, vrata, kućanskih uređaja i sl.

 

*        usluge promidžbe i informiranja;

 

U 2018. godini za usluge promidžbe i informiranja predviđeni su rashodi u ukupnom iznosu od 12.000,00 kn, a odnose se na tisak letka Udruge i godišnjeg kalendara, zahvalnica sudionicima Susreta klubova osoba s intelektualnim teškoćama, edukacije za roditelje/skrbnike/udomitelje osoba s intelektualnim teškoćama te zaposlenike i članove tijela upravljana Udruge.

 

*        komunalne usluge;

 

U 2018. godini za komunalne usluge predviđeni su rashodi u ukupnom iznosu od 14.000,00 kn. Komunalne usluge obuhvaćaju troškove vode i odvodnje, pričuve, naknade za vode i komunalne naknade.

 

*        zdravstvene i veterinarske usluge;

 

U 2018. godini za zdravstvene usluge predviđeni su rashodi u ukupnom iznosu od 500,00 kn, a odnose se na izradu godišnje sanitarne knjižice za zaposlenika Udruge zaposlenog na radnom mjestu kuharice/gerontodomaćice.

 

*        intelektualne i osobne usluge;

 

U 2018. godini za intelektualne i osobne usluge predviđeni su rashodi u ukupnom iznosu od 6.875,00 kn, a odnose se na izradu revizijskog uvida u temeljna financijska izvješća za 2017. godinu.

 

*        računalne usluge;

 

U 2018. godini za računalne usluge predviđeni su rashodi u ukupnom iznosu od 12.500,00 kn, a odnose se na naknadu knjigovodstvenom servisu u iznosu od 800,00 kn mjesečno i naknadu za održavanje računalnih programa za knjigovodstvo neprofitnih organizacija u iznosu od 240,00 kn.

 

*        ostale usluge;

 

U 2018. godini za ostale usluge predviđeni su rashodi u ukupnom iznosu od 960,00 kn, a odnose se na rtv pristojbu.

 

 

*        rashode za materijal i energiju;

 

U 2018. godini predviđeni su rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 79.000,00 kn.

 

Planirani rashodi za materijal i energiju odnose se na:

 

*        uredski materijal i ostale materijalne rashode;

 

U 2018. godini predviđeni su troškovi uredskog materijala u iznosu od 4.000,00 kn, a odnose se na nabavku fotokopirnog papira, sitnog uredskog inventara te tonera za pisače i fotokopirni aparat.

 

*        materijal i sirovine;

 

U 2018. godini predviđeni su troškovi materijala i sirovina u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn, a odnose se na troškove namirnica i sredstva za održavanje kućanstva i osobne higijene, troškova materijala za keramičku, cvjećarsku, likovnu, krojačku, didaktičku, dramsku, glazbenu, sportsku i informatičku radionicu.

 

*        energiju;

 

U 2018. godini predviđeni su rashodi za energiju u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn, a obuhvaćaju troškove grijanja, struje i plina.

 

 

*        ostale nespomenute rashode;

 

U 2018. godini predviđeni slijedeći nespomenuti rashodi: osiguranje prostora, članarina Hrvatskom savezu udruga osoba s intelektualnim teškoćama, troškovi organizacije Susreta klubova osoba s intelektualnim teškoćama te ostali nespomenuti izvanredni materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn

 

 

OBRAZLOŽENJE SKUPINE RASHODI 44 – FINANCIJSKI RASHODI

 

U 2018. godini ukupno su predviđeni financijski rashodi u iznosu od 2.400,00 kn, a izračunati su na osnovi ostvarenih financijskih rashoda u 2017. godini. Planirani financijski  rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

 

U Karlovcu, 21. 12. 2017.

                                                                                                                                                                                 Predsjednica Udruge

                                                                    Ana Kocanjer

 

 

 

 

 PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA - PRIJEDLOG

 

RAJSKA PTICA – Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije neće se tijekom 2018. godine kratkoročno ni dugoročno zaduživati, niti davati kratkoročne i dugoročne zajmove.

 

U Karlovcu, 21. 12. 2017.

                                                                              

                                                                Predsjednica Udruge

                                                                     Ana Kocanjer 

 

 

 

  

Ur. broj: 73/12-17

Karlovac, 21. 12. 2017.

 

Na temelju čl. 31. Statuta RAJSKE PTICE – Udruge za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije Glavni odbor Udruge na sjednici održanoj 21. prosinca 2017 godine utvrđuje

 

 

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA

RAJSKE PTICE –

Udruge za osobe s intelektualnim teškoćama

 

 

I.

Članak 6. stavak 1 Statuta (Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik Udruge.) mijenja se tako da glasi: Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik Udruge i dopredsjednik Udruge.
Briše se stavak 2 članka 6. Statuta (U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika Udruge zamjenjuje dopredsjednik ili osoba koju predsjednik pismeno ovlasti).

 

II.

 

U članku 14. Statuta, stavak 1, alinea 2 (pružanje usluge boravka za osobe s intelektualnim teškoćama prema suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih; mijenja se tako da glasi: pružanje usluge boravka za osobe s intelektualnim teškoćama prema suglasnosti nadležnog ministarstva.

 

U članku 14. Statuta, stavak 1, alinea 3 (pružanje usluge organiziranog stanovanja za osobe s intelektualnim teškoćama prema suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih; mijenja se tako da glasi: pružanje usluge organiziranog stanovanja za osobe s intelektualnim teškoćama prema suglasnosti nadležnog ministarstva.

 

U članku 14. Statuta, stavak 1, alinea 5 (pružanje psihosocijalnih usluga kod pružatelja usluga i kod korisnika usluga prema suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih) mijenja se tako da glasi: pružanje psihosocijalnih usluga kod pružatelja usluga i kod korisnika usluga prema suglasnosti nadležnog ministarstva.

 

 

III.

 

Čanak 28. stavak 2 (Sukladno odredbama Statuta predstavlja Udrugu te prema ovlasti Predsjednika može zastupati Udrugu prilikom njegova izbivanja) mijenja se tako da glasi: Dopredsjednik zastupa i predstavlja Udrugu.

 

 

IV.

 

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta prosljeđuje se na razmatranje i usvajanje Skupštini Udruge.

 

 

                                                                Predsjednica Udruge

                                                                      Ana Kocanjer

 

 

 

 

Zadnja Promjena ( Saturday, 23 December 2017 )
 
« Prethodna   Sljedeća »

Dodatni sadržaji

Vijesti

IZLOŽBA "VOLIM BOJE" 22. 10. 2018. Dana 22. 10. 2018. godine članovi Udruge prisustvovali su otvorenju 3. izložbe radova korisnika Centra za rehabilitaciju NADA u umjetničkoj galeriji ULAK.                                                       Details...

SAJAM UDRUGA 29. 09. 2018. Dana 29. rujna 2018. godine Udruga Rajska ptica  sudjelovala je na desetom Sajmu udruga u organizaciji Grada Karlovca i udruge Carpe Diem.   Grad Karlovac i udruga Carpe Diem organizirali su Sajam udruga s ciljem promocije lokalnih udruga raznih djelatnosti, kako bi se u njihovo djelovanje uključio što veći broj građana. Jedan od ciljeva Sajma bio je i stvoriti priliku za razmjenu iskustava i kontakata među udrugama.   Udruga Rajska ptica prezentirala je unikatne rukotvorine članova izrađene na keramičkoj, cvjećarskoj i krojačkoj radionici.                           Details...

Download NFSP!

MEĐUNARODNA INKLUZIVNA UTRKA RUN OF HEART 15. 09. 2018. Dana 15. rujna 2018. godine članovi Udruge sudjelovali su na drugoj međunarodnoj inkluzivnoj utrci Run of Heart u Jaškovu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj.                                                             Details...